ajax loader

Wsparcie

Przewodnik

po rynku portugalskim

WSPARCIE

DLA INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W

chwili obecnej trwają prace nad restrukturyzacja systemu

wsparcia instytucjonalnego dla inwestorów zagranicznych w

Portugalii. Planuje się powołanie osobnej agencji

ds. inwestycji. W dotychczas funkcjonującej strukturze,

obsługą BIZ zajmuje się Dyrekcja ds. Inwestycji

Międzynarodowych( DIM), działająca w ramach

ICEP – autonomicznej agendy ds. inwestycji, handlu i

turystyki, nadzorowanej przez Ministra Gospodarki.

Pozyskiwanie

inwestycji zagranicznych polega na identyfikacji potencjalnych

inwestorów na tzw. rynkach strategicznych ( Niemcy, Belgia,

USA, Francja, Japonia i Wielka Brytania), działających

w wyselekcjonowanych sektorach gospodarki: motoryzacyjny,

elektroniczny i półprzewodników, usługi, rolno-spożywczy

i turystyczny.

Jednocześnie

realizowane są działania na rzecz tworzenia

pozytywnego obrazu Portugalii na rynkach strategicznych (

image-building) z uwzględnieniem tzw. after-care w

stosunku do przedsiębiorstw już obecnych w

Portugalii i uznanych za szczególnie ważne dla

gospodarki portugalskiej. W tym zakresie, działania DIM

obejmują wsparcie dla projektów zwiększających

obecność danego inwestora w Portugalii ( wybór

lokalizacji, infrastruktura, potencjalni dostawcy, zasoby

ludzkie, dostępność systemu zachęt), pomoc

w kontaktach z administracja centralna i lokalna, ustanowienie

kontaktów z wyższymi uczelniami i centrami

badawczo-rozwojowymi.

Działalność

DIM opiera się na koncepcji one-stop shop, czyli

kompleksowej i efektywnej obsłudze inwestora

zagranicznego, zapewniającej zaktualizowana informacje

ekonomiczna, usługi konsultingowe i wynegocjowanie

pakietu zachęt inwestycyjnych. Koncepcja ta, w przeciwieństwie

do tradycyjnych zachowań urzędniczych, ma na celu

zapewnienie świadczenia nowoczesnych i skutecznych usług

przy pełnej elastyczności pozwalającej na

dostosowanie się do specyficznych wymagań inwestora

zagranicznego.

Zachęty

i ulgi inwestycyjne.

Wszystkie

schematy zachęt i ulg inwestycyjnych są identyczne w

przypadku inwestorów krajowych i zagranicznych.

W

ramach Programu Operacyjnego Gospodarka ( cześć składowa

III Wspólnotowego Pakietu Pomocowego) stworzono system

zwrotnych i bezzwrotnych zachęt inwestycyjnych oraz

premii realizacyjnej. Zachęty zwrotne mogą być

zastąpione przez płatność odsetek i opłat

pożyczek bankowych w równej wartości.

Zachęty

zwrotne dotyczą inwestycji materialnych ( budynki,

budownictwo i wyposażenie) oraz transferu technologii i

bezpośrednich inwestycji realizowanych za granicą.

Zachęty

bezzwrotne dotyczą następujących inwestycji:

wydatki na badania i rozwój, kształcenie zawodowe i inne

inwestycje materialne, w tym badania, diagnostyka i audyt,

wydatki związane z weryfikacja wykonania finansowego

projektów, oraz z gwarancjami bankowymi wymaganymi przez

promotorów i określonymi w umowie przyznającej zachęty.

Premia

realizacyjna może być przyznana w formie zachęt

zwrotnych w stopniu proporcjonalnym do zrealizowanych celów

projektu.

Ulgi podatkowe

Są przyznawane w trybie umownym na okres do 10

lat w przypadku inwestycji zrealizowanych do dnia 31 grudnia

2010 roku o wartości co najmniej 5 mln Euro, mających

znaczenie dla rozwoju strategicznych sektorów gospodarki

portugalskiej i redukcji regionalnych asymetrii rozwojowych.

Inwestycje te powinny przyczynić się do tworzenia

miejsc pracy i stanowić impuls dla krajowej innowacyjności

technologicznej i naukowej. System

ulg podatkowych ma zastosowanie w stosunku do projektów

inwestycyjnych realizowanych w następujących

sektorach:

przemysł wydobywczy i przetwórczy,

turystyczny,

informatyczny,

rolny, rybny, hodowla bydła, leśny,

badawczo-rozwojowy i wysokiej intensywności

technologicznej,

technologie informacyjne, produkcja audiowizualna i

multimedialna.

Warunkiem

objęcia przez system zachęt i ulg danego projektu

jest spełnienie przez firmę realizującą

inwestycje następujących warunków:

posiadanie zdolności technicznej i administracyjnej,

przedstawienie wiarygodnego ekonomicznie projektu finansowego

inwestycji,

posiadanie zaktualizowanej księgowości, zgodnej z

obowiązującym systemem rachunkowości,

brak zaległości w regulowaniu należności

na rzecz skarbu państwa,

zobowiązanie do utrzymania miejsc pracy przez określony

minimalny okres,

zobowiązanie do utrzymania inwestycji przez określony

minimalny okres,

spełnienie warunków zyskowności,

posiadanie odpowiednich kapitałów własnych.

Kombinacja

ulg podatkowych i zachęt finansowych może być

przedmiotem negocjacji inwestora zagranicznego z administracja

portugalska w przypadku znaczących inwestycji o wartości

co najmniej 5 mln Euro. W tym przypadku negocjuje się

bezpośrednio z ICEP całościowy i

zindywidualizowany pakiet zachęt inwestycyjnych, który

obejmuje akceptacje i finansowanie przez UE. Pakiet taki

obejmuje:

kredyt podatkowy w wysokości 5-20% CIT od dochodu

uzyskanego z inwestycji,

zwolnienie lub redukcje z podatku od nieruchomości i opłat

skarbowych,

redukcja lub zwolnienie z podatków lokalnych,

nieoprocentowane pożyczki na produkcje przemysłową,

wyposażenie i budownictwo

zachęty finansowe dla kształcenia zawodowego,

zwolnienie z należności z tytułu ubezpieczeń

społecznych w przypadku zatrudnienia osób

pozostających

długotrwale bezrobotnymi lub podejmujących pierwsza

prace.

Wystąpienie o przyznanie zachęt i ulg

inwestycyjnych powinno zawierać plan działań na

okres 5-10 lat, identyfikacje celów handlowych inwestycji

oraz analizę wewnętrzną i zewnętrzną

przedsiębiorstwa. Wielkość przyznanych zachęt

i ulg zależy nie tylko od oceny technicznej projektu, ale

także od jego zgodności z planem strategicznym

rozwoju gospodarczego państwa.

Comments closed.